Juridisch kader verstrekken informatie zonder toestemming cliënt

1: Wijziging Jeugdwet: intensievere informatie-uitwisseling hulpverleners en jeugdbeschermers

De Jeugdwet is gewijzigd rond het uitwisselen van informatie tussen hulpverleners en jeugdbeschermers in het geval van een ondertoezichtstelling van een jeugdige. Om de veiligheid van het kind te waarborgen wordt van artsen, psychologen en psychiaters verwacht dat zij informatie delen met de jeugdbeschermer (gezinsvoogd). Ook als hiermee het beroepsgeheim moet worden doorbroken.

Met de regeling rond de informatie-uitwisseling wordt van de jeugdbeschermer verwacht dat deze actief gebruik maakt van de mogelijkheid informatie op te vragen bij andere bij het gezin betrokken deskundigen en hulpverleners. Deskundigen en hulpverleners zijn verplicht hier aan mee te werken. De informatie moet wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van het kind. Dit is het geval als de informatie kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van een bedreiging in de ontwikkeling van het kind.
Andersom geldt dat als professionals over informatie beschikken die noodzakelijk kan zijn voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, zij deze informatie uit eigen beweging kunnen verstrekken aan een jeugdbeschermer.

Gevolgen zorgverleners
De recente wijziging van de Jeugdwet heeft gevolgen voor hulpverleners in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld voor artsen, psychologen en psychiaters die een ouder onder behandeling hebben en over informatie beschikken die relevant is voor de jeugdbeschermer in het kader van de ondertoezichtstelling. De arts heeft het recht om uit eigen beweging de jeugdbeschermer te informeren over het functioneren van een ouder als dit een negatieve invloed heeft op de opvoeding van het kind. Hiervoor is geen toestemming van de patiënt nodig. Als een arts een verzoek om informatie krijgt van de jeugdbeschermer, is de arts verplicht om hieraan medewerking te verlenen, ook zonder toestemming van de patiënt. De wijzigingen zijn opgenomen in de meest recente richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ van de KNMG. Dit is 8 september jl. werking getreden.

Noodzaak
De Inspectie Jeugdzorg ziet de noodzaak van een goede informatie-uitwisseling tussen de jeugdbeschermer en andere hulpverleners binnen het gezin. Uit diverse onderzoeken naar calamiteiten en toezichtbezoeken blijkt dat deze informatie-uitwisseling een terugkerend verbeterpunt is. Dit staat ook in het rapport Leren van Calamiteiten 2 ‘Veiligheid van kinderen in kwetsbare gezinnen’ van de samenwerkende rijksinspecties in het sociale domein.

2: ‘Informatie-uitwisseling gaat voor beroepsgeheim jeugdzorg’

Als een jeugdbeschermer informatie vraagt, moeten artsen, psychologen en psychiaters die vanaf nu verplicht geven. Door een wijziging in de Jeugdwet gaat informatie-uitwisseling nu voor het beroepsgeheim.

Het delen van informatie moet zelfs gebeuren als het beroepsgeheim daarvoor moet worden doorbroken, schrijft de Inspectie Jeugdzorg, want het belang van informatie-uitwisseling tussen jeugdbeschermers en andere hulpverleners binnen het gezin is groter. Maar jeugdbeschermers, de professionals die gezinnen begeleiden, mogen alleen om informatie vragen die noodzakelijk is om te weten als een kind onder toezicht moet worden gesteld. Het gaat dan om informatie die ervoor kan zorgen dat het kind zich beter ontwikkelt in een veiligere situatie. Tegelijkertijd hebben behandelaren het recht om uit zichzelf informatie te delen met de jeugdbeschermer van een gezin.

Regels in jeugdzorg
De wijziging in de wet moet de veiligheid van kinderen waarborgen en de inspectie verwacht dan ook van jeugdbeschermers dat ze gebruik gaan maken van de mogelijkheid om informatie op te vragen. Zo kan een jeugdbeschermer een psycholoog die een van de ouders behandelt, om informatie vragen over hoe die zich gedraagt. ‘De arts heeft het recht om uit eigen beweging de jeugdbeschermer te informeren over het functioneren van een ouder als dit een negatieve invloed heeft op de opvoeding van het kind, Hiervoor is geen toestemming van de patiënt nodig’, schrijft de inspectie. ‘Als een arts een verzoek om informatie krijgt van de jeugdbeschermer, is hij verplicht om hieraan medewerking te verlenen, ook zonder toestemming van de patiënt.
Artikel site inspectie: (daar staat foute ingangsdatum van september 2016, Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking)

Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd. 

In artikel III van de Verzamelwet VWS 2016 wordt de Jeugdwet gewijzigd. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • Mandateren bevoegdheid tot het nemen van jeugdhulpbesluiten
  • Regels Jeugdwet van toepassing bij geneeskundige behandeling
  • Verwerken gegevens
  • Verstrekken informatie aan ouder met gezag of voogd