Privacy / Behandelovereenkomst / Geschillenregeling

Privacy Verklaring

Inhoud

 • Inleiding
 • Over Propria & Proprium
 • Diensten
 • Therapievormen
 • Kwaliteit
 • Voordelen Proprium Groep
 • Algemene voorwaarden Proprium Groep
 • Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
 • Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG
 • Communicatie
 • Privacyverklaring
 • Gegevensbeschermingsbeleid
 • Bijlage 1 Grondslagen
 • Belangrijke informatie
 • Gegevens Kamer van Koophandel en bank

Inleiding

“Welkom! “Mijn naam is Jan Aukes en ik ben therapeut, counselor   en coach. Ik ben bovendien oprichter en directeur van de Proprium Groep, waar Propria B.V. en Proprium B.V. onder vallen.”

De Proprium® Groep B.V. bestaat uit twee delen die zich ieder voor zich bezig houden met therapie of coaching. Dit zijn Propria® B.V. en Proprium® B.V.”

Over Propria & Proprium

U heeft al kennisgemaakt met Propria en/of Proprium, maar wellicht heeft u nog behoefte aan meer achtergrondinformatie. Met dit document hopen wij al uw eventuele openstaande vragen te beantwoorden, zodat u met een vertrouwd gevoel de verbintenis met onze praktijk aangaat. Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Propria en Proprium. Hieronder vindt u meer informatie over beide takken. Tijdens de kennismaking en gedurende het traject zal duidelijk worden of u baat heeft bij de dienstverlening van Propria of Proprium.

Propria

Zoekt u hulp bij psychische klachten? Loopt u telkens tegen bepaalde problemen aan? Heeft u weinig zelfvertrouwen? Goed nieuws: u hoeft het niet alleen op te lossen. Propria is er in tijden dat u een helpende hand kunt gebruiken. We oordelen niet, maar geven u een leidraad om tot nieuwe inzichten te komen. Propria kiest bewust voor behandelmethoden die zijn nut en effectiviteit in de praktijk of in wetenschappelijk onderzoek hebben bewezen.

Proprium

Functioneert u niet optimaal in uw werk? Of heeft u bijvoorbeeld moeite om werk te vinden en/of houden? Dat zijn typisch vraagstukken die bij Proprium aan bod kunnen komen. Door middel van coaching en counseling gaan we met uw situatie aan de slag. Het doel is ervoor zorgen dat u op werkgebied weer optimaal gaat functioneren. Coaching is zowel mogelijk voor bedrijven als particulieren. Het is een investering in uzelf die veelal vergoed wordt door de zorgverzekeraar, werkgever, Belastingdienst of het UWV.

Uw therapeut

Jan Aukes is de drijvende kracht achter Propria en Proprium. “Ik ben actief als therapeut, counselor en coach bij Propria en Proprium. Als register-, en psychosociaal therapeut ben ik goed onderlegd en ervaren, bovendien word ik voortdurend bijgeschoold en zijn er regelmatig intervisie bijeenkomsten met andere therapeuten. Dit garandeert een breed en modern aanbod van hulpverlening. Mijn aanpak is respectvol, geduldig en persoonlijk.”

Diensten

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt duidelijk welke dienst het best bij uw situatie of vraagstuk past: therapie, coaching of counseling. Iedere dienst heeft zijn eigen aanpak.

Werkwijze

In het eerste gesprek gaat u samen met de therapeut op zoek naar het probleem waaraan u wilt werken. Dit kan een dieper gelegen probleem zijn dan het probleem waarom u contact zocht.
U maakt samen met de therapeut een behandelovereenkomst en de therapeut zal u vragen om een legitimatiebewijs. Dit is door de wetgever opgelegd. Wat nog rest is het maken van vervolgafspraken.

Komt u voor een coachingtraject, dan wordt een coaching overeenkomst met u of uw werkgever opgesteld. Uw werkgever ziet in alle gevallen alleen een rekening. Er zal met uw werkgever nooit iets gedeeld worden uit de gesprekken die u heeft gevoerd. Meer informatie hierover vindt u op de bijgeleverde USB-kaart.

Therapie

Als u al langere tijd niet goed in uw vel zit, kampt met persoonlijke problemen of niet goed functioneert, kunnen we therapie inzetten. Uit onderzoek en ervaring weten we dat veel mensen psychische problemen hebben, maar dat deze vaak goed te behandelen zijn. Met behulp van therapie begeleiden wij u, zodat u weer optimaal kunt functioneren in het dagelijks leven. Therapie bij Propria betekent een aanpak op maat, waarin wij niet oordelen en er ruimte is om u zelf tot inzichten te laten komen. Over de verschillende therapievormen leest u elders in dit document meer.

Coaching

Een frisse blik, een sparringpartner of af en toe een luisterend oor: coaching vindt plaats in verschillende vormen. Het ligt eraan waar u behoefte aan heeft. Coaching bij Proprium is met name gericht op het werkende leven. Loopt u vast op uw werk of heeft u moeite met het vinden van een geschikte baan? Wij kunnen u begeleiden, waardoor u meer grip krijgt op uw situatie. Coaching is gericht op het hier en nu, op het huidige functioneren en op professionele ontwikkeling.

Counseling

Bent u in uw privéleven of op het werk in een ongewenste of ongemakkelijke situatie terechtgekomen? Door middel van counseling kunt u uw probleem of de situatie inzichtelijk krijgen. Bij deze effectieve vorm van hulpverlening komt de counselor snel tot de kern van het probleem, weliswaar op een respectvolle en geduldige manier. Het doel is om het evenwicht bij de cliënt of de besproken situatie te herstellen. Counseling kan ook preventief werken, bijvoorbeeld in het geval van dreigende relatieproblemen, stressvolle situaties of ingrijpende veranderingen. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen van de cliënt. Een combinatie van coaching en counseling is ook mogelijk.

Therapievormen

Ieder mens is anders, daarom is er geen eenduidige aanpak als het gaat om therapie. Propria maakt gebruik van verschillende technieken. Datgene wat het meest aansluit bij het probleem en de oplossing daarvan wordt gehanteerd. Luisteren, doorvragen, steun bieden, confronteren of uitdagen: het ligt helemaal aan de situatie. Het accent van een sessie kan de ene keer liggen op ontspanning en de andere keer juist op actief bezig zijn. Soms wordt alleen gepraat, soms wordt ook met trance en hypnose gewerkt. Een en ander hangt samen met hoe de cliënt zijn/haar therapie zo optimaal mogelijk kan benutten.

Sessies

Het streven is om u in vijf tot vijftien sessies naar uw doel te begeleiden. Soms zal het langer duren of is er een aanloopje nodig om tot therapie te kunnen komen. Therapie is echter geen wondermiddel met garantie op succes. Het kan voorkomen dat u wordt doorverwezen naar een
andere specialistische hulpverlener die u, tevens medicamenteus, kan begeleiden.

Het kan ook gebeuren dat u het advies krijgt om uw huisarts in uw behandeling te betrekken, bijvoorbeeld als een medicamenteuze ondersteuning bij uw therapie goed zou zijn of er mogelijk sprake is van somatische problematiek.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een behandeling die wordt aangepast op de persoonlijke problematiek van een cliënt. Daarin staan de volgende vragen centraal:

 • Wat voor iemand bent u?
 • Hoe kijkt u tegen uw klachten en situatie aan?
 • Wat wilt u veranderen en bereiken met psychotherapie?
 • Wat zijn bij uw klachten de behandelmogelijkheden?

Afhankelijk hiervan wordt samen met u een behandelplan gemaakt. Daarin kunt u dus zelf aangeven waar u aan wilt werken. U wilt bijvoorbeeld van bepaalde klachten af of u wilt zich juist meer bewust worden van het ontstaan van uw klachten en waar het verband mee houdt. Hierin kan in de loop van de behandeling ook een verschuiving plaats vinden.

Meer informatie over integratieve psychotherapie vindt u op de website van Propria.

Kwaliteit

Kiest u voor de Proprium Groep, dan kiest u voor bewezen kwaliteit. Onze praktijk staat geregistreerd in diverse kwaliteitsregisters. Ook laten wij ons regelmatig bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden. Jaarlijks vindt er een audit plaats om het niveau van de praktijk vast te stellen en te waarborgen.

Registraties:

 • BIG-register (Niet inzake psychotherapie)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ: 205040R)
 • Sigma Theta Tau International (STTI / 0394181)
 • Honor Society of Nursing Utrecht (HSNU / 03941181)
 • Beroepsorganisatie voor Coaches (NOBCO / 4131)
 • Nederlandse Netwerk voor Kwaliteitsmanagement / L1319)
 • The European Association for Psychotherapy (EAP / 408465)
 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT: 490.16.A)
 • Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA: 104126)
 • Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG: 527002)
 • Autoriteit Persoonsgegevens (m1639481)

Voordelen Proprium Groep

Het heeft diverse voordelen om met de Proprium Groep in zee te gaan. De volgende punten worden door huidige – en voormalige cliënten als zeer prettig ervaren.

 • Er is geen wachtlijst. U kunt dus onmiddellijk terecht voor een afspraak.
 • Afspraken buiten kantooruren of op zaterdag zijn ook mogelijk.
 • U kunt terecht op meerdere locaties, te weten Den Bosch, Nijmegen, Arnhem en Tiel.
 • Onze diensten worden vaak vergoed door bijvoorbeeld de zorgverzekering.
 • We hebben een zeer strikt privacy beleid.
 • De kwaliteit is gewaarborgd door registratie in diverse kwaliteitsregisters.

Overige informatie

De Proprium Groep is een transparant bedrijf dat graag eerlijk en open communiceert.  Heeft u toch nog vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze informatie? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens, wij staan u graag te woord.

Telefoon / Fax:

Telefoon 0421-786-375
Mobiel

Meteen een afspraak maken

06 – 509 794 29

085-750-113-7

Internet:

Site www.propria.nl
Info info@propria.nl
Voor cliënten administratie@propria.nl

Specifieke voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. De counselor/therapeut: De counselor/therapeut in dienst van Proprium Groep B.V.
 2. De cliënt; de wederpartij van Proprium Groep B.V.
 3. Counseling, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de counselor/therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de counselor/therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de counselor/therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de counselor/therapeut en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de counselor/therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij brief / e-mail te ontbinden indien:
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij brief / e-mail voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
 2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  1. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  2. Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd.
  3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
  4. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de counselor/therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
  5. De counselor/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De counselor/therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover counselor/therapeut daartoe verplicht is of de counselor/therapeut schriftelijk toestemming heeft verkregen.
 2. Propria B.V. zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. Propria B.V. is verplicht uw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gedurende 20 jaar te bewaren. U kunt schriftelijk om vernietiging vragen. Hiertoe wordt op uw verzoek een formulier toegezonden

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte / behandelovereenkomst voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor cliënten zal door de counselor/therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. Deze kan rechtstreeks of door tussenkomst van
  Famed B.V. aan de cliënt worden aangeboden.
 2. Facturering, rechtstreeks aan de cliënt, vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen consulten bij aanvang van de dienstverlening.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
 4. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
 6. De counselor/therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De counselor/therapeut zal de cliënt tijdig bij brief / e-mail op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Proprium Groep B.V. maakt inzake direct, dus zonder tussenkomst van Famed, aangeboden nota’s, gebruik van incassobureau Medicas BV en hier zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die
  werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
 • De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
 • Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
 • Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
 • Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
 • Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 • Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):
  • Minimumtarief € 40,-
  • 15% over eerste € 2.500,-
  • 10% over volgende € 2.500,-
  • 5% over volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
 • Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.
  Propria B.V. maakt primair gebruik van de diensten van Famed B.V.
 • De factuur aan de cliënt gaat in eigendom over naar Famed die daarmee de eigenaar wordt van de vordering.
 • De betaaltermijn is 30 dagen.
 • Afwikkeling van de betaling is tussen Famed B.V. en de cliënt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de counselor/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De counselor/therapeut geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de counselor/therapeut. De counselor/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De counselor/therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de counselor/therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de counselor/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de counselor/therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
 • De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de counselor/therapeut aansprakelijk wil stellen.
 • De counselor/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De counselor/therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de dienstverlening van de counselor/therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 • In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de counselor/therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Artikel 11. Klacht en tuchtrecht

 • Therapeut conformeert zich aan de WKKGZ.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders – dat zijn zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners – hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De Wkkgz heeft als belangrijkste doel het vergroten van de kwaliteit van de zorg door meer openheid en door te leren van klachten. De wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Bijna alle vormen van zorg vallen onder de wet. De Wkkgz omvat daardoor zowel de reguliere zorg als bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht.

Als er sprake is van een klacht, is het zaak om binnen zes weken zo adequaat mogelijk naar een oplossing te zoeken voor het aldus gesignaleerde probleem. Deze termijn kan zo nodig met vier weken verlengd worden. De cliënt heeft in dat verband recht op kosteloze advisering, voorlichting en ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij de klachtenfunctionaris kunnen zowel de cliënt als de therapeut terecht voor bemiddeling bij het vinden van een mogelijke oplossing. Als het niet mogelijk is om er samen uit te komen dan staat het zowel de cliënt als de therapeut vrij om de klacht aan te merken als een geschil.

Op basis van de Wkkgz dient een geschil te worden voorgelegd aan een door de Minister van VWS erkende onafhankelijke geschilleninstantie. Voor de afhandeling van klachten en geschillen verwijst het NIBIG de therapeuten met Wkkgz-registratie door naar de Stichting Zorggeschil. De klachtenregeling van Stichting Zorggeschil beschrijft hoe te handelen bij een klacht.

Stichting Zorggeschil

Heeft u onvrede met een arts, verpleger, therapeut of een andere zorgaanbieder en heeft u het bespreekbaar gemaakt, maar komt u er niet uit? Dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die u door uw zorgaanbieder krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en de zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. Binnen 6 weken (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van de zorgaanbieder) dient de zorgaanbieder aan te geven wat zijn/haar oordeel is over de klacht. Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht/probleem niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden.

Geschilleninstantie

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.
De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Een geschil wordt alleen behandeld nadat u de klacht eerst heeft gemeld bij de zorgaanbieder en hem/haar de gelegenheid heeft gegeven te reageren binnen 6 weken (met mogelijk 4 weken verlenging) en met een passende oplossing te komen. Alleen als voornoemde route niet tot een oplossing heeft geleid, kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie.

De geschilleninstantie heeft 6 maanden de tijd om een uitspraak te doen. De instantie is ook bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen tot een maximum van € 25.000,-

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Voor het aanhangig maken van het geschil wordt klachtengeld in rekening gebracht van € 50,-
Dit klachtengeld wordt niet aan u terug betaald.

Een geschil melden

U kunt een geschil melden via een online formulier of via de post. U kunt het geschil schriftelijk en voldoende gemotiveerd (laten) melden aan het bestuur van de stichting via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Uw melding dient tenminste te bevatten:

 • Uw eigen naam en adres;
 • Een omschrijving van het geschil;
 • De datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

De behandeling

Bij de behandeling van een geschil kunt u zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een adviseur of een advocaat. Dit is voor uw eigen rekening. De behandeling van een geschil vindt in eerste instantie schriftelijk plaats, onder toepassing van hoor en wederhoor.

De Geschilleninstantie stelt de zorgaanbieder schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het geschil en stelt hem gedurende één maand in de gelegenheid zijn standpunt over het geschil schriftelijk aan de Geschilleninstantie kenbaar te maken. Bij het uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn kan de Geschilleninstantie terstond uitspraak doen.

Als de Geschilleninstantie dit nodig acht of indien één of beide partij(en) deze wens te kennen geven, kunt u worden opgeroepen voor een mondeling verhoor.

U mag een getuige of een deskundige meenemen.

De geschilleninstantie is bevoegd om een schikking tussen u en de zorgaanbieder voor te stellen.
Als beide partijen het eens zijn met de schikking wordt dit vast gelegd in een bindend advies.

De uitspraak

Na hoor- en wederhoor doet de geschilleninstantie naar redelijkheid en billijkheid en volgens de regels van het recht, een bindende uitspraak. Dit gebeurt binnen zes maanden nadat het geschil in behandeling is genomen.

Als blijkt dat uw klacht ongegrond, onredelijk en/of (bewust) onterecht is, kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage van maximaal € 500,- in de proceskosten. (de kosten voor het totale proces variëren van € 2500,- tot € 5000,-).

Geheimhouding

Natuurlijk zijn de leden van de geschilleninstantie maar ook de medewerkers er omheen verplicht tot geheimhouding over alle gegevens die met het geschil te maken hebben.

De kantonrechter

Als u niet tevreden bent over de uitspraak kunt u een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee maanden na de uitspraak van de geschilleninstantie. Als u dit niet binnen twee maanden doet, wordt de uitspraak onaantastbaar. De rechter doet geen nieuwe inhoudelijke uitspraak, maar kan de uitspraak vernietigen of ingaan op procedurele bezwaren.

Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG

Identiteit

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Propria B.V. verricht ten behoeve van het verwerken van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens:
Propria B.V.
Willemsplein 2
5211 AK  Den Bosch
0412-786 375

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Propria B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Propria B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Propria B.V. verstrekt. Propria B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom heeft Propria B.V. deze gegevens nodig?

Propria B.V. verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Tevens verwerkt Propria B.V. de persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail of per post) de factuur toe te kunnen sturen met betrekking tot verleende psychosociale therapie/hypnotherapie binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst.

Daarnaast kan Propria B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst, bestaande uit het verlenen van psychosociale
therapie/hypnotherapie. De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.

Als Propria B.V. vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal Propria u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

De gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens door u aan Propria B.V. zijn:

 • Propria B.V. kan u geen factuur toesturen. Hierdoor is het voor u niet mogelijk om de factuur te declareren bij de zorgverzekeraar en zo mogelijk in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw consult
 • Propria B.V. is, indien van toepassing, niet in staat om contact op te nemen met mogelijke andere deskundigen om optimaal af te stemmen m.b.t. uw hulpvraag/behandeltraject.

Hoe lang bewaart Propria B.V. uw gegevens?

Propria B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is volgens de daarvoor wettelijk vastgelegde termijnen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar veilig bewaard in digitale kluis of in een afgesloten kast/ruimte.

Delen met derden

Propria B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst en uw behandelplan. Hiervoor heeft u expliciet
schriftelijke toestemming verleend in de behandelovereenkomst door het plaatsen van uw handtekening. De persoonsgegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gedeeld worden met derden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als Propria B.V. vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw persoonsgegevens of deze deelt met derden, dan zal Propria B.V. u vooraf informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

Websitebezoek

Op de website van Propria B.V. worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan Propria B.V. persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het
contactformulier op de website aan Propria B.V. verstrekt. Propria B.V. kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals aangegeven in artikel 2 van deze privacyverklaring.

Rechten van cliënten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, krijgt u meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen als uw persoonsgegevens worden verwerkt. De AVG komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw bestaande privacyrechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw privacyrechten

Het recht op dataportabiliteit (NIEUW)

Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet Propria B.V. de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

Propria B.V. is daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Het recht op vergetelheid (NIEUW)

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit recht houdt in dat Propria B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom
vraagt. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd.

Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig:
  Propria B.V. heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Propria ze heeft verzameld of waarvoor Propria B.V. ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Propria B.V. voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen directe marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van Propria B.V. om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  Propria B.V. verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Propria B.V. is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Het recht op inzage

Dat is het recht om de persoonsgegevens die Propria B.V. van u verwerkt in te zien. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om te vragen welke gegevens Propria B.V. van u heeft. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als
‘recht op inzage’.

Tevens moet Propria B.V. bij inzageverzoeken u ook laten weten:

 • Waarom Propria B.V. bepaalde gegevens verwerkt.
 • Welke soorten persoonsgegevens Propria B.V. verzamelt.
 • Indien van toepassing: aan welke organisaties Propria B.V. de persoonsgegevens doorgeeft.

Dit geldt ook voor gegevens die Propria B.V. doorgeeft aan organisaties in andere landen of aan internationale organisaties.

 • Hoe lang Propria B.V. de persoonsgegevens bewaart.
 • Welke privacy rechten mensen hebben: het recht om hun persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen, om Propria B.V. te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken en om bezwaar te maken als Propria B.V. hun persoonsgegevens verwerkt.
 • Dat mensen het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien van toepassing: van welke organisatie Propria B.V. persoonsgegevens heeft ontvangen als Propria B.V. deze niet zelf heeft verzameld bij de betrokken personen.
 • Indien van toepassing: op basis van welke logica Propria B.V. een geautomatiseerd besluit over iemand neemt.

Het recht op rectificatie en aanvulling

Het recht om de persoonsgegevens die Propria B.V. verwerkt te wijzigen. Het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen. Propria B.V. is er
verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die Propria B.V. verwerkt juist zijn. En dat Propria B.V. deze gegevens actualiseert als dat nodig is. Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor Propria B.V. die verwerkt, onjuist?

Dan is Propria B.V. verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Dus ook als de client Propria B.V. erop wijst dat zijn/haar gegevens niet kloppen of onvolledig zijn.

Derde partijen informeren

Heeft Propria B.V. onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt? Dan moet Propria B.V. de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als een betrokkene daar om vraagt, moet Propria B.V. ook vertellen welke organisaties zij op die manier heeft geïnformeerd.

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Mensen hebben in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens.

Rechten van cliënten

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist
  Geeft iemand aan dat Propria B.V. onjuiste persoonsgegevens gebruikt? Dan mag Propria deze gegevens niet gebruiken zolang Propria B.V. nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
 • De verwerking is onrechtmatig
  Propria B.V. mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de betrokkene wil niet dat Propria de gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen.
 • Gegevens zijn niet meer nodig
  Propria B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor Propria ze heeft verzameld. Maar de betrokkene heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is.
 • Betrokkene maakt bezwaar
  Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Propria stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Propria B.V. dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Zo lang nog niet duidelijk is of de gronden van Propria zwaarder wegen, mag Propria B.V. de gegevens niet verwerken.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan.

Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Wilt u een besluit nemen
op basis van automatisch verwerkte gegevens? En zitten daar voor de betrokken persoon consequenties aan? Dan heeft deze persoon het recht zich te beroepen op dit artikel. Dat betekent dat u een nieuw besluit moet nemen waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Verwerkt Propria B.V. persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang? Of op grond van een gerechtvaardigd belang? Dan hebben de betrokkenen – de mensen van wie u gegevens verwerkt – altijd het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van hun gegevens.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Propria B.V. moet u informeren over het recht op bezwaar. Dit moet Propria B.V. doen uiterlijk op het moment van het eerste contact met u. Propria B.V. informeert u hierover door middel van het privacyreglement en tevens besteedt Propria B.V. hier nog aandacht aan tijdens het intake gesprek.

Verzoek binnen 1 maand uitvoeren

Propria B.V. is in de meeste gevallen verplicht om uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en u ook binnen 1 maand te laten weten dat dat is gebeurd. Tenzij Propria B.V. volgens de AVG niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Maar ook dan moeten Propria B.V. u dat binnen 1 maand laten weten.

Verzoek binnen 3 maanden uitvoeren

In uitzonderlijke gevallen mag Propria B.V. binnen 3 maanden reageren op uw verzoek. Bijvoorbeeld wanneer een verzoek heel complex is. Maar ook dan geldt dat Propria B.V. u wel binnen 1 maand moeten laten weten dat er meer tijd nodig is om het verzoek uit te voeren. Voor meer informatie: zie www.rijksoverheid.nl – zoek op AVG en WGBO
en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Het recht op duidelijke informatie / informatieplicht

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een therapeut informatieplicht. Dit betekent dat Propria B.V. verplicht is om nieuwe en bestaande cliënten duidelijk te informeren over wat Propria B.V. met hun persoonsgegevens doet.

Propria B.V. informeert en wijst cliënten op hun privacyrechten door middel van deze privacyverklaring. Nieuwe cliënten ontvangen deze privacyverklaring in PDF per e-mail als hun eerste
afspraak bevestigd wordt door Propria B.V.. Tevens ontvangt de cliënt dan ook de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Propria B.V.

Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website van Propria B.V. ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden.

Daarnaast wijst Propria B.V. de cliënt in het intakegesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.

Door ondertekening van de behandelovereenkomst, verklaart de cliënt:

 • het intake formulier naar waarheid te hebben ingevuld en informatie aan de therapeut naar waarheid te hebben verstrekt.
 • de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen van Propria en kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden van Propria B.V., hiermee akkoord te gaan én zich hieraan te conformeren.
 • de privacyverklaring te hebben ontvangen van Propria B.V. en kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring, op de hoogte te zijn van de informatie rondom privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn/haar rechten vanuit de AVG én hiermee akkoord te gaan.

Verantwoordingsplicht

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dit betekent dat Propria B.V. aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat Propria B.V. aan de AVG voldoet. Propria moet onder meer kunnen laten zien dat ze cliënten goed heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens. Propria B.V. verstrekt hiertoe digitaal aan alle cliënten deze  privacyverklaring. Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op de website van Propria B.V. ter informatie voor alle cliënten en geïnteresseerden.

Daarnaast wijst Propria B.V. de cliënt in het intake gesprek mondeling nogmaals op alle rechten die een cliënt heeft en heeft de cliënt de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij Propria B.V. om aan te tonen dat Propria B.V. aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert Propria B.V. een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De nieuwe regels dwingen Propria B.V. om goed na te denken over hoe Propria B.V. persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat Propria B.V.moet kunnen aantonen dat de verwerkingen door Propria B.V. aan de regels van de AVG voldoen. Propria B.V. moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid.

Ook moet Propria B.V. kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van cliënten te beschermen. Propria B.V. is verplicht om verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Privacy op uw zorgnota/factuur

Op de zorgnota/factuur die u ontvangt van Propria B.V., staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Beveiliging

Propria B.V. neemt  de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Propria B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van door Propria B.V. verzamelde
persoonsgegevens, neem dan meteen contact op met Propria B.V., bereikbaar op de volgende manier:

Propria B.V.
Willemsplein 2
5211 AK  Den Bosch
Jan-aukes@propria.nl

Propria B.V. zet zich namelijk volledig in voor een zo goed mogelijke dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelwijze van Propria B.V. m.b.t. de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het beste kunt u dat dan meteen met Propria B.V. bespreken. Komt u er samen met Propria B.V. niet uit of heeft u een zodanige klacht over de bescherming van uw persoonsgegevens, dat u deze niet met Propria B.V. kunt of wilt bespreken, dan hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt uw klacht melden of hen een tip geven via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw klacht/tip kan een reden zijn om een onderzoek te starten. En met uw klacht/tip kunt u ook bijdragen aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle Nederlanders.

Communicatie

Alle schriftelijke communicatie dient plaats te vinden via e-mail. Deze e-mail kan worden beveiligd door ons met het programma Zivver. Dit betekent dat er een extra handeling nodig is, namelijk het intoetsen van een code die u krijgt.

Er wordt niet ingegaan op privacygevoelige thema’s die via de social media of sms worden aangeboden. De 06 is echt alleen bedoeld voor het op korte termijn verhinderd zijn door wat voor oorzaak dan ook (niet voor het maken van een nieuwe afspraak).

We nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor uw privacy waar het gaat om data die via de mobiele telefoon of andere social media wordt aangeboden.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Propria B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • Fax-nummer
 • Emailadres
 • URL van de website
 • Geslacht
 • Bij relatietherapie: naam partner
 • Geboortedatum
 •  BSN-nummer (wett. verplicht)
 •  Zorgverzekeraar
 • Polisnummer
 • Evt. afwijkend correspondentieadres
 • Bankrekeningnummer
 • Tenaamstelling bankrekening
 • Plaats rekeninghouder
 • BTW-nummer als een bedrijf betaalt
 • KvK-nummer als een bedrijf betaalt
 • Incassomachtiging wel of niet afgegeven
 • Huisartsgegevens
 • De begeleider(s)
 • Datum eerste sessie
 • Datum, duur van elke sessie
 • Factuur van elke sessie en betaaldatum
 • Datum laatste sessie
 • Hoeveel sessies
 • Resultaat van afgeronde begeleiding

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Proprium Groep verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Gegevens mogen niet nodeloos worden vastgelegd. De gegevens worden vastgelegd met de volgende doelen.

 1. Zorgverzekeraars vragen om de identiteit aan de hand van een ID-bewijs te controleren.
  Ook de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg schrijft dat voor. Zorgverzekeraars vragen ook het verzekeringsrecht van cliënten bij Vecozo te checken. Daarvoor zijn BSN-nummer, geboortedatum, de zorgverzekeraar en het  polisnummer vastgelegd.
 2. Cliënten kopen bij ons een dienst die ze op basis van een factuur betalen.
 3. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de gegevens die daarop staan vermeld.
 4. Om de voortgang van de therapie vast te leggen, worden door de cliënt en de therapeut verslagen gemaakt. De therapeut kan ook persoonlijke aantekeningen maken. Die worden allemaal in het dossier bewaard.
 5. De WGBO schrijft voor dat wij alle dossiers tot 15 jaar na de laatste sessie bewaren. We bewaren daarom de dossiers en de administratie dus minimaal 15 jaar. En zeker langer dan 15 jaar als dat noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Als een cliënt schriftelijk verzoekt om het dossier te vernietigen, dan wordt dat gedaan. Dat verzoek zelf wordt vervolgens minimaal 15 jaar gearchiveerd.

Wij mogen onder de AVG persoonsgegevens blijven verstrekken aan zorgverzekeraars. De regels die onder de huidige wet WBP (de voorganger van de AVG) gelden voor bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars voor de declaratie van zorgkosten, het aanvragen van machtigingen en het uitvoeren van formele en materiële controle blijven onder de AVG bestaan.

Delen met anderen

Proprium Groep deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Proprium Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Propria B.V. gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [e-mailadres]. Proprium Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Propria B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jan-aukes@propria.nl

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

 • Alleen de therapeuten / coaches van Proprium Groep B.V. hebben strikt op een ‘need to know basis’ toegang tot de administratie en de dossiers.
 • Bij wanbetaling worden alleen die gegevens aan een incassobureau gegeven die nodig zijn voor het incasseren.
 • Bij softwarematige problemen hebben bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de medische software zeer sporadisch toegang tot de administratie.
 • Onze website is gehost bij PRODE. Die partij kan in het kader van de AVG als gegevensverwerker worden beschouwd. Zij verzamelt statistische gegevens zoals dat voor providers gebruikelijk is.
 • De cliënt heeft het wettelijke recht om zijn dossier in te zien. Wil een ander, bijvoorbeeld een partner of een andere zorgverlener, het inzien dan kan dat alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Collegiaal overleg met een zorgverlener buiten de Proprium Groep kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Gegevensbeschermingsbeleid

Proprium Groep verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • Fax-nummer
 • Emailadres
 • URL van de website
 • Geslacht
 • Bij relatietherapie: naam partner
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer (wettelijk verplicht)
 • Zorgverzekeraar
 • Polisnummer
 • Evt. afwijkend correspondentieadres
 • Bankrekeningnummer
 • Tenaamstelling bankrekening
 • Plaats rekeninghouder
 • BTW-nummer als een bedrijf betaalt
 • KvK-nummer als een bedrijf betaalt
 • Incassomachtiging wel of niet afgegeven
 • Huisartsgegevens
 • De begeleider(s)
 • Datum eerste sessie
 • Datum, duur van elke sessie
 • Factuur van elke sessie en betaaldatum
 • Datum laatste sessie
 • Hoeveel sessies
 • Resultaat van afgeronde begeleiding

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen met cliënten.
 • Cliënten informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Onderhouden van een Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
 • Afnemen van testen
 • Contacten met mede behandelaars
 • Doorverwijzing
 • Gebruik door waarnemer bij ziekte, vakantie of plotseling overlijden therapeut

Proprium Groep verwerkt gegevens op basis van de in bijlage één genoemde grondslagen.

De cliënten die diensten afnemen bij Proprium Groep hebben het recht op informatie, inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit. Ook hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De cliënten kunnen een e-mail sturen naar [e-mailadres] om een verzoek tot een van deze rechten te doen.Deze rechten en de manier waarop de rechten uitgeoefend kunnen worden zijn ook terug te vinden in de privacyverklaring, welke is gepubliceerd op de website.

Proprium Groep zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

De cliënten hebben het recht op dataportabiliteit. Proprium Groep zorgt ervoor dat de gegevens in een hanteerbaar en veelgebruikt bestand naar de cliënten opgestuurd kunnen worden.

Proprium Groep heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen:

 • Anonimiseren of pseudonimiseren van gegevens
 • Gebruik maken van (dubbele) wachtwoorden
 • Op slot doen van archiefkasten
 • Back-up bewaren in een kluis
 • Back-up bewaren in een cloud

Proprium Groep hanteert de volgende wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar. Bij cliënten jonger dan 18 begint deze bewaartermijn op hun achttiende verjaardag.

Bijlage 1 Grondslagen

Behandelovereenkomst

Onderstaande is onderdeel van het document “Introductie en Algemene voorwaarden Proprium Groep B.V. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en de rechtbank te Arnhem. Dit document kan worden opgevraagd bij bovengenoemde instanties, is online op de site www.propria.nl beschikbaar en wordt uitgereikt bij het eerste consult. Alle eerder opgestelde en al dan niet gedeponeerde voorwaarden komen hiermee te vervallen. De cliënt, coachee gaat bij het aangaan van een behandeltraject en/of coachtraject akkoord hetgeen beschreven staat in de Introductie en Algemene voorwaarden Proprium Groep B.V.

Onderstaande is specifiek van belang bij het doorlopen van een therapeutisch traject:

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Voor een volledig overzicht lees hier verder op www.therapieland.nl.