Stichting Zorggeschil

Klachtenafhandeling

Een geschil met een zorgaanbieder is altijd erg vervelend omdat het vaak om gevoelige zaken gaat. Mocht u onvrede hebben met een arts, verpleger, therapeut of een andere zorgaanbieder en heeft u het bespreekbaar gemaakt maar komt u er niet uit? Dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris welke u door uw zorgaanbieder krijgt toegewezen.

Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en de zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. Binnen 6 weken (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van de zorgaanbieder) dient de zorgaanbieder aan te geven wat zijn/haar oordeel is over de klacht.

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht/probleem niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden.

Erkende geschilleninstanties

In 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (WKKGZ) in werking getreden. Deze wet verplicht zorgaanbieders zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil

De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. Is uw zorgaanbieder aangesloten bij Stichting Zorggeschil, dan kunt u bij ons een geschil melden. Een geschil wordt alleen behandeld nadat u de klacht eerst heeft gemeld bij de zorgaanbieder en hem/haar de gelegenheid heeft gegeven te reageren binnen 6 weken (met mogelijk 4 weken verlenging) en met een passende oplossing te komen. Alleen als voornoemde route niet tot een oplossing heeft geleid kunt u het geschil melden bij de geschilleninstantie.

Een geschil melden

Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen.

De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.
De geschilleninstantie heeft 6 maanden de tijd om een uitspraak te doen. De instantie is ook bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen tot een maximum van € 25.000,-
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.
Voor het aanhangig maken van het geschil wordt klachtengeld in rekening gebracht van € 50,-
Dit klachtengeld wordt niet aan u terug betaald.

Hoe verloopt uw klachtmelding?

In een infographic en een folder wordt uitgelegd hoe u als cliënt met een klacht of een geschil om kunt gaan.

Uw klacht/geschil melden aan Stichting Zorggeschil

U kunt een geschil melden via onderstaand formulier of via de post.

U kunt het geschil schriftelijk en voldoende gemotiveerd (laten) melden aan het bestuur van de stichting via onderstaand adres:

Stichting Zorggeschil
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de Geschilleninstantie Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Uw melding dient tenminste te bevatten:

  • Uw eigen naam en adres;
  • Een omschrijving van het geschil;
  • De datum waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

De behandeling

Bij de behandeling van een geschil kunt u zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een adviseur of een advocaat. Dit is voor uw eigen rekening.

De behandeling van een geschil vindt in eerste instantie schriftelijk plaats, onder toepassing van hoor en wederhoor.

Na uw klacht/geschilmelding

De Geschilleninstantie stelt de zorgaanbieder schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van het geschil en stelt hem gedurende één maand in de gelegenheid zijn standpunt over het geschil schriftelijk aan de Geschilleninstantie kenbaar te maken. Bij het uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn kan de Geschilleninstantie terstond uitspraak doen.

Als de Geschilleninstantie dit nodig acht of indien één of beide partij(en) deze wens te kennen geven, kunt u worden opgeroepen voor een mondeling verhoor.
U mag een getuige of een deskundige meenemen.

Schikking

De geschilleninstantie is bevoegd om een schikking tussen u en de zorgaanbieder voor te stellen.

Als beide partijen het eens zijn met de schikking wordt dit vast gelegd in een bindend advies.

De uitspraak

Na hoor- en wederhoor doet de geschilleninstantie naar redelijkheid en billijkheid en volgens de regels van het recht, een bindende uitspraak. Dit gebeurt binnen zes maanden nadat het geschil in behandeling is genomen.

Als blijkt dat uw klacht ongegrond, onredelijk en/of (bewust) onterecht is, kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage van maximaal € 500,- in de proceskosten. (de kosten voor het totale proces variëren van € 2500,- tot € 5000,-).

Geheimhouding

Natuurlijk zijn de leden van de geschilleninstantie maar ook de medewerkers er omheen verplicht tot geheimhouding over alle gegevens die met het geschil te maken hebben.

De kantonrechter

Als u niet tevreden bent over de uitspraak kunt u een verzoek indienen tot vernietiging bij de kantonrechter. Dit moet binnen twee maanden na de uitspraak van de geschilleninstantie. Als u dit niet binnen twee maanden doet, wordt de uitspraak onaantastbaar. De rechter doet geen nieuwe inhoudelijke uitspraak maar kan de uitspraak vernietigen of ingaan op procedurele bezwaren.