UA-125863451-2

Therapie Traject

Hoe ziet het behandeltraject er uit?

Eerste aanmelding:

Als u langs telefonisch, danwel schriftelijk contact meteen bij Propria uitkomt dan begint meteen aan de telefoon de eerste inventarisatie van uw zorgvraag en eventuele andere vragen die u heeft.

Het kan ook zijn dat u eerst bij onze samenwerkingspartner PsyNed contact zoekt. Hier zult u geduldig door een psycholoog of psycholoog in opleiding te woord worden gestaan en worden eveneens uw vragen beantwoord en met u samen besproken wat uw hulpvraag is.

Wachttijd:

Als er al een wachttijd is dan is die maximaal één week.

Eerste afspraak:

Het eerste face to face gesprek heeft tot doel de klacht/het probleem helder krijgen en duidelijk krijgen wat het doel van de therapie is. De klacht wordt duidelijk afgebakend tot een begrensd probleemgebied. In de tweede en derde sessies vindt een verdere verkenning van de problematiek plaats en wordt een begin gemaakt met de behandeling. Tijdens één van deze sessies wordt de voorlopige diagnose en behandelplan besproken en de behandelovereenkomst getekend (Voorbeeld op de site).

Kijk a.u.b. goed naar het voorbeeldbehandelovereenkomst. Hier staat veel voor u belangrijke informatie en het bereid u voor op de vragen in het eerste face-to-face gesprek.

Duur van het traject

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Er wordt kortdurende therapie (5 – 15 gesprekken) geboden. In overleg kan het aantal bijeenkomsten uitgebreid worden.

Behandelfase:

Tijdens de behandelfase wordt uitgegaan van situaties en gebeurtenissen in het hier en nu die onbehagen oproepen. De cliënt wordt geconfronteerd met de symptomen, de oplossingen en de blokkades. De cliënt leert het in het bewustzijn toelaten van gevoelens en emoties en oude patronen evt. loslaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende (combinaties van) behandelmethoden zoals: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, verbetering van het communicatiesysteem, actieve imaginatie (werken met innerlijke beelden).

Oude patronen kunnen ook coping strategieën zijn, het denken over hoe de situatie op te lossen: “wat doe ik met de situatie, of hoe los ik het probleem op?”. Afhankelijk van de persoonlijkheid en de karaktertrekken van de betrokken persoon ontwikkelt zich een hele coping stijl of coping strategie. Coping is “omgaan met iets of opgewassen zijn tegen iets”. Deze term wordt gebruikt als er gesproken wordt van het omgaan met problemen of stress. Het effectief behandelen van stress is van groot belang, want op lange termijn kan het leiden tot ziektes, depressie of burn-out. Coping strategieën zijn een belangrijk aandachtsgebied binnen de therapie. U wilt immers niet weer in dezelfde kuil stappen.

Behandelvormen:

Er wordt ook gewerkt met EHealth modules. Hier zijn veel visies op. Propria heeft gekozen voor EHealth als aanvulling op de therapie. Een andere bekende EHealth is Skypegesprekken. Propria is hier niet voor om een aantal redenen.

 • U praat met uw mond én met uw lichaam.
  • Beiden zijn belangrijke informatiebronnen voor de therapeut.
  • Bij Skype valt uw lichaamstaal weg, reden waarom voor Propria deze vorm gecontra-indiceerd is.
 • Propria kan u niet garanderen dat anderen niet ‘meekijken’, kan uw privacy niet garanderen bij deze (of andere, vergelijkbare) vorm(en) van communicatie via het Internet.
 • De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens is niet positief over deze manier van therapie.

Er wordt ook gewerkt met de hierboven reeds genoemde behandelvormen: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, verbetering van het communicatiesysteem, actieve imaginatie (werken met innerlijke beelden).

Voortgang:

Na de intake wordt er een behandelvoorstel gedaan waarin de doelen en de werkwijze worden benoemd. Ook de frequentie van evaluatie wordt dan afgesproken met de patiënt. Mondeling wordt het belang van een goede communicatie ook besproken waarbij de patiënt uitdrukkelijk wordt uitgenodigd hier aan bij te dragen.

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten t.b.v. evaluaties. Minimaal door begin- en eindmeting. Verder zoals afgesproken in de behandelovereenkomst. De tevredenheid wordt gemeten door dit een onderdeel van het evaluatiegesprek te maken en expliciet uit te nodigen dit bespreekbaar te maken.

Mocht u een terugval hebben dan is het mogelijk om snel een extra afspraak te hebben. U belt naar de praktijk (024-789 077 6) en krijgt een telefoniste aan de lijn die u snel in contact kan brengen met uw therapeut voor een afspraak.

Propria werkt ook samen met PsyNed. Als de nood heel erg hoog is belt u naar (085-401 472 0). U krijgt dan meteen een psycholoog of psycholoog in opleiding aan de lijn waar u in alle rust uw verhaal kwijt kunt. Uiteindelijk zorgen zij voor een afspraak bij Propria of, indien dit niet kan door ziekte of vakantie, bij één van de bijna 300 andere therapeuten die aangesloten zijn.

Verder kunt u ook terecht bij de Huisartsenpost in uw omgeving.

Nazorg:

Bovengenoemde zaken zijn natuurlijk ook op u van toepassing na afronding van het behandeltraject. Maakt u gebruik van EHealt dan heeft u tot een half jaar na einde behandeltraject toegang.

Samenwerking met anderen:

Propria werkt samen met andere hulpverleners. Deze hebben verschillende rollen.

Dit betekend ook dat er informatie wordt uitgewisseld:

Uitwisseling van informatie gebeurd alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming.

 • Huisarts/POHGgz (Praktijkondersteuner GGz): Nadere informatie over uw ziekteverloop. Deze kan worden gevraagd of gegeven. Er gaat ook een bericht aan uw huisarts om deze te laten weten dat u in behandeling bent. Er zal ook een tussenverslag en/of een eindverslag worden gestuurd.En waarschijnlijk heeft u zelf een verwijsbrief meegenomen of stuurt uw huisarts / POHGGz die op.
 • Vervanger: Deze neemt bij ziekte en vakantie van uw therapeut indien noodzakelijk de therapie over. De vervanger kijkt alleen in uw dossier met uw schriftelijke toestemming
 • Werkgerelateerd: Vaak is er contact met een arts van de ARBO dienst, een leidinggevende of een verzekeringsarts. Dit is alleen voor ter zake doende informatie die bijvoorbeeld ondersteunend is bij uw reintegratie proces en onnodige last van uw schouders te halen.

De informatie die verstrekt wordt is door u ingekaderd; d.w.z. dat u in uw toestemming heeft weergegeven waarover en voor welk doel er informatie mag worden gegeven / gevraagd

 • Instanties: Er zijn ook situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, ik gebruik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle (indien de verzekeraar een controle wil uitvoeren) en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
 • De Verzamelwet VWS 2016 artikel III geeft de Raad van de Kinderbescherming, de Inspectie Jeugdzorg en de Jeugdbescherming het recht om ook zonder uw toestemming om informatie te vragen. Dit betreft niet alleen de kinderen maar ook de ouders van de kinderen en hen onder wiens gezag het kind is gesteld.

Na beeindiging behandeltraject:

 • Er kan eventueel met u een zogenoemd signaleringsplan worden opgesteld waarin signalen en bijpassende coping op één A4-tje zijn vervat,
 • Er wordt met u ook stilgestaan bij signalen die een terugval aankondigen en hoe u hier mee om kunt gaan (Coping).
 • Na beeindiging van het traject vindt er een evaluatie plaats en wordt u ook (anoniem) schriftelijk een vragenlijst aangeboden.
 • Uw gegevens worden, conform wettelijke bepalingen, vijftien jaar bewaard.
 • Echter; u kunt ook een schriftelijk verzoek doen de gegevens te laten vernietigen. Propria heeft hiervoor een standaard formulier waarop ook wordt uitgelegd wanneer en onder welke voorwaarden dit kan, wanneer absoluut niet en wanneer het niet verstandig zou zijn.