Samenwerking

Propria werkt samen met andere hulpverleners. Deze hebben verschillende rollen.

Dit betekent ook dat er informatie wordt uitgewisseld:

Uitwisseling van informatie gebeurd alleen met uw expliciete en schriftelijke toestemming.

  • Huisarts/POHGGZ (Praktijkondersteuner GGZ): Nadere informatie over uw ziekteverloop. Deze kan worden gevraagd of gegeven. Er gaat ook een bericht aan uw huisarts om deze te laten weten dat u in behandeling bent. Er zal ook een tussenverslag en/of een eindverslag worden gestuurd. En waarschijnlijk heeft u zelf een verwijsbrief meegenomen of stuurt uw huisarts / POHGGZ die op.
  • Vervanger: Deze neemt bij ziekte en vakantie van uw therapeut indien noodzakelijk de therapie over. De vervanger kijkt alleen in uw dossier met uw schriftelijke toestemming
  • Werk gerelateerd: Vaak is er contact met een arts van de ARBO dienst, een leidinggevende of een verzekeringsarts. Dit is alleen voor ter zake doende informatie die bijvoorbeeld ondersteunend is bij uw re-integratie proces en onnodige last van uw schouders te halen.

De informatie die verstrekt wordt is door u ingekaderd; dat wil zeggen dat u in uw toestemming heeft aangegeven waarover en voor welk doel er informatie mag worden gegeven / gevraagd

  • Instanties: Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt. Propria hanteert de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle (indien de verzekeraar een controle wil uitvoeren) en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
  • De Verzamelwet VWS 2016 artikel III geeft de Raad van de Kinderbescherming, de Inspectie Jeugdzorg en de Jeugdbescherming het recht om ook zonder uw toestemming informatie te vragen. Dit betreft niet alleen de kinderen maar ook de ouders van de kinderen en hen onder wiens gezag het kind is gesteld.