Therapie vormen

Integratie van therapieën

De therapeut maakt gebruik van verschillende technieken, afkomstig uit de verschillende soorten van therapie. Hij beperkt zich dus niet tot één soort therapie of één bepaalde techniek, maar integreert verschillende stijlen en technieken in een sessie of behandeling. Datgene wat het meest aansluit bij het probleem en de oplossing daarvan wordt gehanteerd.

Elke therapie sessie is anders

Dat betekent dat de therapeut soms vooral luistert, dan weer doorvraagt; soms veel steun biedt en soms juist de cliënt confronteert en uitdaagt. Het accent van een sessie kan de ene keer liggen op ontspanning en de andere keer juist op actief bezig zijn. Soms wordt alleen gepraat, soms wordt ook met trance en hypnose gewerkt. Een en ander hangt samen met hoe de cliënt zijn/haar therapie zo optimaal mogelijk kan benutten.

Tijdens de sessie zal in elk geval steeds worden stilgestaan bij wat de cliënt denkt, wat hij/zij doet, hoe hij/zij zich voelt en hoe zijn/haar lichaam reageert. In vaktermen: aandacht voor cognities, gedrag, emoties en somatics.

Aantal sessies

Het streven is om u in 5 tot 15 sessies naar uw doel te begeleiden. Soms zal het langer duren of is er een aanloopje nodig om tot therapie te kunnen komen.

Doel van de therapie

Therapie is een manier om u te steunen bij uw inspanningen om dat wat u hinderd achter u te kunnen laten of er zo mee om te kunnen gaan dat u daar geen last meer van heeft.

Contra-indicaties

Therapie is echter geen wondermiddel met garantie op succes. U zult op de site bij de diverse therapie vormen ook contra indicaties aantreffen die een therapie niet ten goede zullen komen. Meestal zijn dit psychische aandoeningen waarvoor een psychiater in consult geroepen moet worden.

Doorverwijzing

Het kan daarom voorkomen dat ik u doorverwijs naar een andere, meer aangewezen, hulpverlener die u, tevens medicamenteus, kan begeleiden.

Het kan ook gebeuren dat ik u adviseer om ook uw huisarts in uw behandeling te betrekken. Dit zal zo zijn als mogelijk een medicamenteuze ondersteuning bij uw therapie goed zou zijn of er mogelijk sprake is van somatische problematiek.

Of dit inderdaad zo is en of (welke) medicatie wordt voorgeschreven ligt geheel en al binnen het bevoegdheidsdomein van uw huisarts. Ik ben niet bevoegd op dit gebied.