Voorbeeld behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

Ondergetekenden :

Naam:
Geboortedatum verzekerde:
cliënt: Verzekerde nummer:
cliënt: BSN:
Prestatie: Openingsdatum:

En:

Zorgaanbieder:                     Propria B.V.
Naam Therapeut:                  Dhr. drs J. Aukes
Adres hoofdvestiging:            Willemsplein 2, 5211 AK  Den Bosch
AGB-code praktijk/instelling:   90054360 / 9460720
AGB-code uitvoerder:             90045723 / 94017173

Voorgeschiedenis:
Aanmeldingsklacht: Belangrijkste aanmeldingsklacht
Aanleiding: Ingangsklacht
Hulpvraag: Doel Therapie

Behandelmethodiek:

Het eerste gesprek heeft tot doel de klacht/het probleem helder krijgen en duidelijk krijgen wat het doel van de therapie is. De klacht wordt duidelijk afgebakend tot een begrensd probleemgebied. In de tweede en derde sessies vindt een verdere verkenning van de problematiek plaats en wordt een begin gemaakt met de behandeling. Tijdens één van deze sessies wordt de voorlopige diagnose en behandelplan besproken en de behandelovereenkomst getekend.

Tijdens de behandelfase wordt uitgegaan van situaties en gebeurtenissen in het hier en nu die onbehagen oproepen. De cliënt wordt geconfronteerd met de symptomen, de oplossingen en de blokkades. De cliënt leert het in het bewustzijn toelaten van gevoelens en emoties en oude patronen evt. loslaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende (combinaties van) behandelmethoden zoals: gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, verbetering van het communicatiesysteem, actieve imaginatie (werken met innerlijke beelden).

Oude patronen kunnen ook coping strategieën zijn, het denken over hoe de situatie op te lossen: “wat doe ik met de situatie, of hoe los ik het probleem op?”. Afhankelijk van de persoonlijkheid en de karaktertrekken van de betrokken persoon ontwikkelt zich een hele coping stijl of coping strategie. Coping is “omgaan met iets of opgewassen zijn tegen iets”. Deze term wordt gebruikt als er gesproken wordt van het omgaan met problemen of stress. Het effectief behandelen van stress is van groot belang, want op lange termijn kan het leiden tot ziektes, depressie of burn-out. Coping strategieën zijn een belangrijk aandachtsgebied binnen de therapie. U wilt immers niet weer in dezelfde kuil stappen.

Er wordt ook gewerkt met EHealth modules. Hier zijn veel visies op. Propria heeft gekozen voor EHealth als aanvulling op de therapie. Een andere bekende EHealth is Skypegesprekken. Propria is hier niet voor om een aantal redenen.

 • U praat met uw mond én met uw lichaam.
  • Beiden zijn belangrijke informatiebronnen voor de therapeut.
  • Bij Skype valt uw lichaamstaal weg, reden waarom voor Propria deze vorm gecontra-indiceerd is.
 • Propria kan u niet garanderen dat anderen niet ‘meekijken’, kan uw privacy niet garanderen bij deze (of andere, vergelijkbare) vorm(en) van communicatie via het Internet.
 • De Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens is niet positief over deze manier van therapie.

Wat Propria wel biedt op dit gebied zijn EHealth modules die speciaal ontwikkeld zijn door het gerenommeerde Trimbos Instituut. EHealth modules op wetenschappelijke basis dus waar u toegang toe heeft met een persoonlijke toegangsnaam- en code. Alleen uw therapeut kan met u meekijken, u begeleiden en zo nodig met een kleine extra module een brug leggen naar het vervolg zodat u weer verder kunt.

Tijdens de afrondingsfase worden de intervallen tussen de sessies meestal langer; i.p.v. elke week komt u bijvoorbeeld één maal in de twee weken en eventueel daarna één maal in de drie weken. Tijdens de laatste sessie vindt een terugblik plaats op het verloop van het proces.

Hier wordt ook gesproken over potentiële valkuilen en wat te doen als de cliënt merkt wanneer het toch niet zo goed zou gaan als gedacht.
Mocht u een terugval hebben dan is het mogelijk om snel een afspraak te hebben. U belt naar de praktijk (024-789 077 6) en krijgt een telefoniste aan de lijn die u snel in contact kan brengen met uw therapeut voor een nieuwe afspraak.

Propria werkt ook samen met PsyNed. Als de nood heel erg hoog is belt u naar (085-401 472 0). U krijgt dan meteen een psycholoog of psycholoog in opleiding aan de lijn waar u in alle rust uw verhaal kwijt kunt. Uiteindelijk zorgen zij voor een afspraak bij Propria of, indien dit niet kan door ziekte of vakantie, bij één van de bijna 300 andere therapeuten die aangesloten zijn. De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon. Er wordt kortdurende therapie (5 – 15 gesprekken) geboden. In overleg kan het aantal bijeenkomsten uitgebreid worden.

Eerder geraadpleegd:

Verwijzing:
Verwijzer:
Datum:
Discipline:
Reden:
Medicatiegebruik:
Worden er medicamenten gebruikt:
Zo ja, welke:
Middelengebruik:
Somathiek (Bijzonderheden):
Behandeling:
Verwacht aantal sessies:
Frequentie:
Behandelovereenkomst Psychotherapie
De Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. Op basis van de WGBO is deze behandelovereenkomst opgesteld. In de WGBO is onder meer geregeld:

 • Recht op informatie; vereiste toestemming voor minderjarigen; recht op inzage in dit dossier; geheimhouding van cliënten gegevens.

Deze behandelovereenkomst is opgesteld aan de hand van de richtlijnen European Association for Psychotherapy (EAP) en wordt geacht te zijn geaccepteerd op het moment waarop de client het eerste gesprek aangaat.

Algemene bepalingen

 • De behandelaar is een ECP-therapeut (AGB therapeut: 90-045723, AGB praktijk 90-54360 en AGB therapeut: 094-017173, AGB praktijk: 09460720) De therapeut beschikt over een behoorlijke Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA).
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals weergegeven op de site www.propria.nl onder het kopje ‘informatie’.
 • De therapeut is geregistreerd bij: De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT, Lid-code:490.16.A), de NVPA – Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (Lidnummer 104126), NIBIG – Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (Nummer 527002) en als registertherapeut in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (nummer: 205040R).
 • De therapeut conformeert zich aan het klacht en tuchtrecht van voornoemde organisaties. Alsmede aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
 • Uw gegevens worden gedurende 20 jaar bewaard.  U kunt middels een schriftelijk verzoek om vernietiging vragen